KONTAKTY

Zuzana Bendlová Jiránková
Hartavská 345
46334 Hrádek nad Nisou
tel: +420-723 104 922
info@suzanhaus.cz
IČO: 74223984
DIČ: 7758292575

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Cena pro Vás 3 384,00 Kč (145,51 Euro)
skladem


OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY A JAK NAKOUPIT V ESHOPU
OBCHODNÍ PODMÍNKY

­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________________

 

 

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 

1.1 Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ve smluvních vztazích uzavřených prostřednictvím internetového obchodu suzanhaus (www.suzanhaus.cz).

 

1.2 Prodávající a provozovatelkou internetového obchodu je Zuzana Bendlová Jiránková, se sídlem Hrádek nad Nisou – Loučná, Hartavská 345, IČ: 74223984 (dále jen „prodávající“). Adresa prodávající pro doručování elektronické pošty je info@suzanhaus.cz nebo jirankovazuzka@gmail.com.

 

1.3 S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před samotným uzavřením kupní smlouvy a je na ně dostatečně upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami podrobně seznámil, rozumí jejich obsahu a že s nimi bez výhrad souhlasí, tedy tyto obchodní podmínky se stávají součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávající a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu suzanhaus.

 

1.4 Veškeré závazkové vztahy uzavřené mezi prodávající a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

1.5 Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Kupující, jenž není spotřebitel (podnikatel) je naproti tomu ten, kdo samostatně vykonává na vlastní odpovědnost a účet výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také ten, kdo uzavírá smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba jednající jménem nebo na účet podnikatele.

 

Spotřebitelskou smlouvou je smlouva, která je uzavírána mezi spotřebitelem a podnikatelem.

 

 

Uzavření kupní smlouvy

 

2.1       Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávající kupní cenu.

 

2.2       Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.suzanhaus.cz odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávající. Kupující je návrhem na uzavření smlouvy vázán po dobu 14 dní od odeslání objednávky.

 

Prodávající kupujícímu obdržení objednávky v souladu s ustanovením § 1827 odst. 1 občanského zákoníku obratem potvrdí, a to e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v rámci objednávky.

 

Náklady na použití prostředků komunikace na dálku za účelem uskutečnění objednávky nese kupující.

 

2.3       Za akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy se považuje odeslání zboží prodávající kupujícímu, tedy kupní smlouva je uzavřena odesláním objednaného zboží prodávající kupujícímu, případně se za akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy považuje výslovné přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávající prostřednictvím e-mailu či telefonu.

 

2.4       Zjistí-li kupující, že při zadávání dat objednávky učinil chybu, je možno tuto chybu písemně opravit do okamžiku odeslání objednaného zboží.

 

2.5       Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je po dobu nezbytně nutnou archivována, přičemž prodávající ji na písemnou žádost kupujícího kupujícímu zpřístupní.

2.6       Prodávající si vyhrazuje právo možnosti tiskové chyby na stránkách www.suzanhaus.cz

 

 

Odstoupení od smlouvy

 

3.1       Spotřebitel má ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží, pokud je předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

Chce-li spotřebitel od smlouvy odstoupit, musí odstoupení od smlouvy (jednostranné právní jednání) kupující zaslat, a to buď na adresu jejího sídla nebo na e-malovou adresu, když tyto kontaktní údaje jsou uvedené v ujednání 1.2 těchto obchodních podmínek. Spotřebitel pro odstoupení od smlouvy může, ale nemusí, použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím. Formulář  zde :

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Zuzana Bendlová Jiránková

Hartavská 345

Hrádek nad Nisou – Loučná

IČ: 74223984

info@suzanhaus.cz

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy uzavřené dne … prostřednictvím internetového obchodu www.suzanhaus.cz, jejímž předmětem bylo ……………………………..………….(*) za kupní cenu ………………………..(*).

 

V ………………. (*) dne …………. (*)

 

 

……………………………….

(*podpis spotřebitele, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

……………………………….

(*zde doplňte:

- jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- datum narození spotřebitele/spotřebitelů

- adresa spotřebitele/spotřebitelů)

 

-

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Po účinném odstoupení od smlouvy je pak prodávající povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dní od odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu již zaplacené peněžní prostředky včetně nákladů souvisejících s dodáním, jestliže však spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli jen náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Vrácení těchto peněžních prostředků však bude provedeno až po obdržení vráceného zboží, případně pokud spotřebitel prokáže, že již splnil svou povinnost odeslat zboží zpět prodávající. Pro vrácení peněžních prostředků použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení jeho platby, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak a nevzniknou-li tím další náklady.

 

Po účinném odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit prodávající již obdržené zboží, a to nejpozději ve lhůtě 14 dní od odstoupení od smlouvy. Vrácení zboží bude provedeno osobním předáním v sídle prodávající nebo odeslání zpět na adresu jejího sídla uvedenou v ujednání 1.2 shora, přičemž spotřebitel nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené nebo viditelně opotřebené, může prodávající vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody.

 

3.2       Spotřebitel nemůže ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit zejména od smlouvy o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

3.3       Kupující, který není spotřebitelem, nemá právo od kupní smlouvy odstoupit mimo ty případy odstoupení, které konstruuje přímo zákon.

3.4       Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

 

 

Kupní cena a platební podmínky

 

4.1       Kupní cena odpovídá ceně uvedené v internetovém obchodě k okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

 

4.2       Ceny jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. Pokud se sazba daně z přidané hodnoty do uzavření kupní smlouvy změní, je kupující povinen prodávající uhradit nedoplatek kupní ceny, k tomu prodávají zašle kupujícímu výzvu obsahující sdělení, jakým způsobem je možné nedoplatek uhradit, současně v případě snížení sazby daně z přidané hodnoty, zašle prodávající kupujícímu formou e-mailové zprávy výzvu, aby jí bylo sděleno, kam je možné vrátit kupujícímu případně vzniklý přeplatek.

 

4.3       Ke kupní ceně zboží se připočítává cena dopravy zvolené kupujícím.

 

4.4       Kupní cenu a dopravné je možno dle volby kupujícího uhradit dobírkou (peníze za zboží a dopravu platí kupující až při převzetí zboží kurýrovi) anebo bankovním převodem (po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu bankovní údaje nutné pro realizaci platby kupní ceny a dopravného, a to výši kupní ceny, číslo bankovního účtu a variabilním symbol platby, kupující zaplatí kupní cenu bezhotovostním převodem či vkladem na účet před odesláním zboží, nebude-li kupní cena uhrazena, nebude zboží odesláno, když tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu).

 

4.5       Současně s uzavřením kupní smlouvy bude prodávající kupujícímu vystaven daňový doklad, tento se přikládá k dodávce zboží.

 

 

Dodaní zboží

 

5.1       Zpravidla je zboží dodáváno v rozmezí 2 až 10 pracovních dní od obdržení objednávky vzhledem k tomu, že zboží je nutné přepravit ze skladu výrobce. Zboží, které je skladem u prodávajícího je expedováno ihned. Zjistí-li prodávající po obdržení objednávky, že není možné zboží dodat ve shora vymezené lhůtě, kontaktuje kupujícího a individuálně bude domluven další postup pro realizaci koupě, v úvahu přichází prodloužení dodací lhůty, zrušení objednávky či dodání alternativního zboží.

 

5.2       Zboží je prodávající kupujícímu dodáváno kurýrní službou PPL.  Cena poštovného a balného odpovídá ceníku kurýrní služby, tento ceník ke stažení naleznete zde: https://www.ppl.cz/

 

 

 

5.3       Po předchozí telefonické či písemné domluvě je možný osobní odběr zboží. Osobní odběr není zpoplatněn.

 

 

Vady plnění, vytčení vad a záruka za jakost

 

6.1       Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, jež má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, tj. v okamžiku převzetí zboží, byť se projeví až později.

 

Kupující je povinen si zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

 

 

6.2       Vady plnění, vytčení vad a nároky kupujícího, který není spotřebitelem:

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Kupující při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady sdělí prodávající, jaké právo si zvolil, provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávající, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, přičemž volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávající.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno.

 

6.3 Záruka za jakost, vady plnění, vytčení vad a nároky spotřebitele:

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má zboží vlastnosti, které si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

 

Kupující je oprávněn uplatnit u prodávající právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží, pouze u dřezů výrobce Alveus prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v délce 5 let od převzetí zboží.

 

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodávající, stejně tak od prodávající zpět ke kupujícímu.

 

Práva z vady se uplatňují u prodávající na adrese jejího sídla uvedené v ujednání 1.2 těchto obchodních podmínek.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.  Dozor nad  oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. https://www.coi.cz/

Adresa:
Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2

Ukázat polohu na mapě

Telefon poradenská linka: +420 222 703 404
(v provozu v pracovní dny od 8.00 do 16:00 hodin)

Telefon recepce: +420 296 366 360 (není určeno pro dotazy spotřebitelů)
Fax: +420 296 366 236
Web: http://www.coi.cz
IS DS: x7cab34
E-mail: pro podání podnětu využijte e-podatelnu.
E-mail: podatelna@coi.cz

IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

Ochrana osobních údajů

 

7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: jméno a příjmení, dodací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu v eshopu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Kupující výslovně souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje výslovně dále k následujícím účelům: marketingové a obchodní účely (včetně telemarketingu a provádění průzkumů trhu), zlepšování kvality poskytovaných služeb, poskytování služeb s přidanou hodnotou kupujícímu.


7.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní eshopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující si může měnit a kontrolovat osobní údaje prostřednictvím emailu, písemnou formou nebo po příhlášení k online účtu.


7.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


7.4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat prodávajícího o vysvětlení, b) požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


7.5. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


7.6. Prodávající je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jeho služeb za předpokladu, že kupující má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet prodávajícího odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud toto využití neodmítl. Oznámí-li kupující, že si nepřeje, aby mu byla obchodní sdělení nadále zasílána či vysloví-li nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, ukončí prodávající jejich zasílání tomuto kupujícímu bez zbytečného odkladu. Kupující se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího souhlasí a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


7.7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

 

 

Společná a závěrečná ustanovení

 

8.1       Prodávající a kupující tímto sjednávají způsob doručování, písemnosti budou mezi stranami doručovány prostřednictvím elektronických e-mailových zpráv, přičemž e-mailová adresa prodávající, na níž budou písemnosti doručovány, je uvedena v jednání 1.2 shora a e-mailová adresa kupujícího, na níž bude doručováno, je ta, kterou sám kupující uvede v objednávce.

 

Dojde-li na straně kupujícího ke změně jeho údajů v době trvání a plnění kupní smlouvy, a to zejména e-mailové adresy a adresy dodání, je povinen tyto změny obratem oznámit prodávající.

 

8.3       Prodávající je oprávněnna tyto obchodní podmínky jednostranně změnit či doplnit, změny či doplnění nabývají účinnosti ve vztahu ke kupujícím uplynutím lhůty 10 dní od zveřejnění jejich nového znění na stránkách www.suzanhaus.cz.

 

8.4       Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci.

 

8.5       Toto znění obchodních podmínek bylo zveřejněno dne 20.1.2016 a je účinné ode dne 22.5.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jak nakupovat - tvorba objednávky

Nákup v e-shopu je možný pro registrované i neregistrované zákazníky. Registrovaní zákazníci nemusí vyplňovat kontaktní údaje při každé objednávce.

 

 

Kroky pro vytvoření a odeslání objednávky:

- vložíte jednotlivé produkty do košíku pomocí tlačítka "KOUPIT", klikněte na odkaz "POKRAČUJTE V NÁKUPU" nebo vyplňte  způsob doručení a platby a použijte odkaz "OBJEDNAT"

- vyplňte pozorně fakturační údaje a doručovací adresu a přečtěte si pozorně obchodní podmínky

- zkontrolujte Vaši objednávku, klikněte na odkaz "ODESLAT OBJEDNÁVKU"

- po úspěšném odeslání objednávky Vám přijde potvrzovací e-mail s jednotlivými položkami objednávky, celkovou cenou, formou platby a způsobem doručení. Jakmile bude zboží odesláno , pošlu Vám info emailem.

Zrušení objednávky:

Zákazník má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku expedování zásilky. Tuto skutečnost je zákazník povinen oznámit buď e-mailem, nebo telefonicky.

- v případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené s expedováním.

- v případě, že zákazník zruší objednávku před expedováním, nebude účtován žádný poplatek.

 

Vážím si důvěry, se kterou jste navštívili mé webové stránky, proto se snažím maximálně chránit Vaše osobní údaje.

Osobní data (jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí Vaší registrace nebo nám byla sdělena během Vaší objednávky, jsou mnou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Údaje o registrovaných uživatelích nesděluji třetím osobám. Výjimku tvoří pouze údaje, které přímo souvisejí s vyřízením Vaší objednávky, a to pouze v nutném rozsahu (např. poštovní adresa).

YTRlYzlm